Bác sĩ
Giám Đốc , Thạc sỹ Bác sĩ Chuyên khoa I Ngoại khoa
Bác sỹ chuyên khoa Nội Tiêu Hóa
Bác sỹ nội trú chuyên khoa Nội Tổng hợp
Bác sỹ chuyên khoa I nội tổng hợp
Thạc sỹ Y khoa Xét nghiệm
Bác sỹ chuyên khoa I Chẩn đoán Hình ảnh