Tin tức

V/v một số vấn đề trọng tâm trong công tác quản lý bệnh viện mà các Giám đốc bệnh viện ... 6/7/2023

https://admin.medinet.gov.vn//data/soytehcm/soytehcm/attachments/2023_7/5440-syt-khtcsigned_67202316.pdf

Nguồn https://medinet.gov.vn/thong-bao/vv-mot-so-van-de-trong-tam-trong-cong-tac-quan-ly-benh-vien-ma-cac-giam-doc-ben-c1013-67702.aspx