Tin tức

V/v ban hành "Khuyến cáo đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh"

https://admin.medinet.gov.vn//data/soytehcm/soytehcm/attachments/2023_4/2457_-_syt_-_cnttsigned_74202317.pdf

Nguồn https://medinet.gov.vn/thong-bao/vv-ban-hanh-khuyen-cao-day-manh-hoat-dong-chuyen-doi-so-huong-den-xay-dung-benh-c1013-67413.aspx