Dịch vụ

BẢNG GIÁ THUỐC - VẬT TƯ

                                                   BẢNG GIÁ THUỐC

                                                              (Áp dụng từ 01/04/2023)

 

STT Mã thuốc Tên thuốc ĐVT Giá dịch vụ
1 TH000259 Acetakan 120 (120mg) Viên 3,000
2 TH000382 Acetakan 80 (80mg) Viên 3,000
3 TH000398 Acyclovir 400mg (400mg) Viên 4,000
4 TH000314 Acyclovir stada (cream) (5g) Tuýp 30,000
5 TH000032 Acyclovir Stella (200mg) Viên 3,000
6 TH000226 Agi-Calci (1.250mg+200IU) Viên 3,000
7 TH000034 Agicedol (500mg) Viên 2,000
8 TH000263 Agicetam 400 (400mg) Viên 2,000
9 TH000264 Agicetam 800 (800mg) Viên 3,000
10 TH000037 Agietoxib (90mg) Viên 7,000
11 TH000287 Agifivit (200mg+1mg) Viên 1,000
12 TH000241 Agihistine (16mg) Viên 4,000
13 TH000295 Agi-Lanso (30mg) Viên 2,000
14 TH000038 Agilecox (100mg) Viên 3,000
15 TH000246 Agimfast 180 (180MG) Viên 5,000
16 TH000039 Agimfast 60 (60mg) Viên 4,000
17 TH000288 Aginfolix (5mg) Viên 1,000
18 TH000296 Agi-vita C (500mg) Viên 1,000
19 TH000180 Alenbe (70mg) Viên 52,000
20 TH000155 Algelstad (12.38g) Gói 4,000
21 TH000286 Allermine (4mg) Viên 1,000
22 TH000256 Allopurinol 300mg (300mg) Viên 2,000
23 TH000420 Apidimin-H (450mg+50mg) Viên 5,000
24 TH000334 Augbidil 1g (1g) Viên 12,000
25 TH000195 Augbidil 625mg (625mg) Viên 9,000
26 TH000303 Azoltel 400 (400mg) Viên 10,000
27 TH000061 Bicebid 100mg (100mg) Viên 5,000
28 TH000367 Bicebid 200 (200mg) Viên 6,000
29 TH000331 Bidacin (50mg) Viên 5,000
30 TH000045 Bidimoxy (500mg) Viên 3,000
32 TH000052 Bihasal 2,5 (2.5mg) Viên 2,000
33 TH000053 Bihasal 5 (5mg) Viên 3,000
34 TH000054 Biolac (500mg) Viên 3,000
35 TH000393 Blocadip 10 (10mg) Viên 2,000
36 TH000406 Caldihasan (1250 MG/ 125IU) Viên 3,000
37 TH000302 Captopril stada (25mg) Viên 1,000
38 TH000395 Chymotrypsin (4.200IU) Viên 3,000
39 TH000071 Comiaryl (-2mg+500mg) Viên 5,000
40 TH000329 Derispan (100mg) Viên 3,000
41 TH000258 Diosmin 500 (450MG+50MG) Viên 4,000
42 TH000307 Dolnaltic (500mg) Viên 3,000
43 TH000353 Dopolys-S (14mg+300mg+300mg) Viên 6,000
44 TH000030 Eyetamin (5mg+0.5mg+40mg) Lọ 30,000
45 TH000411 Fluconazole (150mg) Viên 20,000
46 TH000310 Fluzinstad (5mg) Viên 3,000
47 TH000366 Friburine 40mg (40mg) Viên 7,000
48 TH000131 Galanmer (500 microgam) Viên 4,000
49 TH000108 Hafenthyl (160mg) Viên 4,000
50 TH000109 Halozam (-400mg+25mg) Viên 3,000
51 TH000224 Hansazol (40mg) Viên 4,000
52 TH000111 Hasanbest ((500mg+5mg)) Viên 5,000
53 TH000262 Hasanclar (500mg) Viên 8,000
54 TH000236 Hasanlor (5mg) Viên 2,000
55 TH000201 Itranstad (100mg) Viên 14,000
56 TH000079 Lazibet MR 60 (60mg) Viên 6,000
57 TH000397 Lirystad (75mg) Viên 7,000
58 TH000325 Liverton 140mg (140mg) Viên 4,000
59 TH000119 Loperamide (2mg) Viên 2,000
60 TH000308 Lorastad (10mg) Viên 2,000
61 TH000122 Lostad Hct (50mg+12.5mg) Viên 4,000
62 TH000313 Lostad stada (50mg) Viên 4,000
63 TH000125 Maginew (470mg+5mg) Viên 1,500
64 TH000418 Magnesium-B6 (470mg+5mg) Viên 2,000
65 TH000276 Masak (0.25mcg) Viên 3,000
66 TH000415 Menison 16 (16mg) Viên 5,000
67 TH000414 Menison 4mg (4mg) Viên 2,000
68 TH000273 Metformin 1000mg (1000mg) Viên 5,000
69 TH000253 Metformin 500mg (500mg) Viên 3,000
70 TH000254 Metformin 850mg (850mg) Viên 3,000
71 TH000410 Methylprednisolon 16 (16mg) Viên 3,000
72 TH000127 Methylprednisolon 4mg (4mg) Viên 2,000
73 TH000136 Miaryl 2 (2mg) Viên 4,000
74 TH000237 Mibecerex 200 (200mg) Viên 4,000
75 TH000299 Mibelexin (500mg) Viên 4,000
76 TH000340 Mobimed 7.5mg (7.5mg) Viên 3,000
77 TH000217 Natri clorid 0.9%/10ml (90mg/10ml) Chai 6,000
78 TH000337 Neucotic (300mg) Viên 7,000
79 TH000409 Neutri Fore (250mg+250mg+1000mg) Viên 3,000
80 TH000143 Nifedipin 20 (20mg) Viên 3,000
81 TH000412 Omeprazole stada (20mg) Viên 3,000
82 TH000301 Pacegan (500mg) viên sủi 4,000
83 TH000419 Para Api (500mg + 65 mg) Viên 3,000
84 TH000416 Paralmax Extra (500mg+75mg) Viên 3,000
85 TH000152 Pecaldex 10ml (-0.7g+0.3g+0.1g+0.05mg+0.05g) Ống 6,000
86 TH000348 Pidocar (75mg) Viên 8,000
87 TH000362 Prencoid (5mg) Viên 1,000
88 TH000351 Pyme Nospain (40mg) Viên 2,000
89 TH000390 Pyme Pelium (10mg) Viên 3,000
90 TH000283 Scanneuron-forte (- 250mg+250mg+1000mcg) Viên 3,000
91 TH000284 Smetstad (3g) Gói 4,000
92 TH000306 Sorbitol stada (5g) Gói 2,000
93 TH000339 Spobavas 3 MIU (3000000 IU) Viên 8,000
94 TH000312 Staclazide MR 30mg (30mg) Viên 3,000
95 TH000309 Stacytine (200mg) Viên 2,000
96 TH000267 Stadasone 16 (16mg) Viên 7,000
97 TH000266 Stadasone 4 (4mg) Viên 3,000
98 TH000174 Stadleucin (500mg) Viên 4,000
99 TH000277 Sucrahasan gel (1g) Gói 6,000
100 TH000173 Sulpiride (50mg) Viên 2,000
101 TH000347 Tatanol forte (650mg) Viên 3,000
102 TH000357 Tatanol plus (500mg+65mg) Viên 3,000
103 TH000349 Tatanol ultra (37.5mg+325mg) Viên 5,000
104 TH000311 Urostad (40mg) Viên 1,000
105 TH000250 Vashasan 20 (20mg) Viên 3,000
106 TH000182 Vashasan MR (35mg) Viên 4,000
107 TH000336 Venrutine (-100mg+500mg) Viên 6,000
108 TH000344 Waisan (50mg) Viên 4,000
109 TH000341 Zoamco 10 (10mg) Viên 4,000
110 TH000342 Zoamco 20 (20mg) Viên 5,000
111 TH000024 Pharmacort (80mg/2ml) Ống 180,000
112 TH000330 Fenidel (20mg) Ống 70,000
113 TH000333 Neutrivit (- 50mg+250md+5000mcg) Ống 80,000